close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

Wyszukiwarka
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zabytki

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Kwota środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Tomaszowskiego w 2021 roku w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków wynosi 100 000,00 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 4 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku".

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie dokumentów:
1) decyzja/zarządzenie o wpisie obiektu, którego dotyczą prace lub roboty do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
3) dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem (o ile jest wymagana przepisami prawa);
5) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót wymagających takiego pozwolenia;
6) szczegółowy program prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;
7) dokumentacja fotograficzna zabytku przedstawiającą stan zabytku w chwili złożenia wniosku;
8) kosztorys przewidywanych prac lub robót określonych we wniosku.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są dołączyć:
1) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 ze zm.)

Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Formularz wniosku, wzory załączników oraz Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków do pobrania poniżej.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, finansującej prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja udzielona wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej oraz sposobu finansowania stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.), z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.)

Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lugb gminnej ewidencji zabytków;
2) znajduje się na obszarze powiatu tomaszowskiego;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe;
4) znajduje się w stanie technicznym wymagającym poprawy.

Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na prace lub roboty określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Po zakończeniu naboru wniosków zostanie dokonana ocena formalna, a nastepnie ocena merytoryczna przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.

Decyzję o udzieleniu dotacji wnioskodawcy podejmuje Rada Powiatu w drodze uchwały.

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720804
Gości online: 12