close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

POWIAT

Baza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych

Skład osobowy bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. na lata 2020 - 2021:
 
1. Alina Grzelka - Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepłnosprawnych w Tomaszowie Maz.
2. Alicja Joanna Orzechowska - Oddział Rejonowy Poslkiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz.
3. Dorota Tarka - Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne w Tomaszowie Maz.
4. Teresa Łopińska - Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne w Tomaszowie Maz.
5. Antoni Ryszard Smolarek - Ludowy Klub Kolarski START

I. Informacje ogólne
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie oraz Programu współpracy Powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, co dwa lata wyłaniana jest baza przedstawicieli organizacji do udziału w komisjach konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz.
Baza prowadzona jest w Wydziale Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. i jest wykorzystywana przy powoływaniu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez wszystkie komórki / jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

II. Zasady działania komisji konkursowej

Procedura oceny ofert
Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy pod kątem:
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskującą organizację;
b) kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;
d) planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowanego wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
f) analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorą pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
Członkowie komisji konkursowej wypełniają karty oceny merytorycznej wraz z wpisaniem liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji i proponowaną wysokością dotacji.
Komisja konkursowa rekomenduje zaopiniowane oferty do wyboru przez Zarząd Powiatu. 
 
Wybór przedstawicieli z bazy do udziału w komisji konkursowej
  1. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert naczelnik/kierownik komórki/jednostki odpowiedzialnej za realizację konkursu wskaże minimum 2 osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.
  2. Komisję konkursową w składzie zaproponowanym przez naczelnika/kierownika komórki/ jednostki merytorycznej powołuje każdorazowo Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. w drodze uchwały.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W przypadku braku możliwości powołania przedstawicieli organizacji z bazy, do prac w komisji konkursowej powoływani zostaną 2 członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wymagania stawiane członkom komisji konkursowych
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria;
  1. nie reprezentują wnioskodawców biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720875
Gości online: 21