close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

POWIAT

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:
- organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- programie – rozumie się przez to „Program współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

I. Cel konsultacji: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji na temat projektu "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

II. Przedmiot konsultacji: projekt "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

III. Termin konsultacji: od 23 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r.

IV. Forma konsultacji: konsultacje w formie pisemnej prowadzone poprzez składanie wypełnionych formularzy konsultacyjnych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze należy składać osobiście w Kancelarii, przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. (ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.) lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres: promocja@powiat-tomaszowski.pl od 23 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r. włącznie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać nieuwzględnione.

V. Zasięg terytorialny przeprowadzonych konsultacji: uwagi do projektu programu mogą składać organizacje w szczególności prowadzące działalność na terenie powiatu tomaszowskiego.

VI. W celu potwierdzenia przeprowadzenia konsultacji sporządza się informację zawierającą m. in. liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach. Powyższa informacja oraz wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie konsultacji z organizacjami pozarządowymi przyjętym Uchwałą Nr LVIII/409/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w formie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

IX. Za przeprowadzenie konsultacji programu odpowiedzialny jest Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

IX. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu powiatu.

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720906
Gości online: 23