close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

POWIAT

Ogłoszenia i aktualności

OFERTA UPROSZCZONA FUNDACJI "CZARNA KURA"

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. wpłynęła oferta uproszczona Fundacji Czarna Kura zs. w Inowłodzu na realizację zadania publicznego pn. "Usmiać się - zdrowo! Czyli podpourri z Moliera".

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim podejmie decyzję o zawarciu lub nie umowy realizacji zadania publicznego.

Oferta do pobrania poniżej.


 

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU INFORMOWANIA ORGANU NADZORU PRZEZ STOWARZYSZENIA I FUNDACJE O PŁATNOŚCIACH W GOTÓWCE W WYSOKOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 EURO

Starosta Tomaszowski w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu tomaszowskiego, zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji według załączonego wzoru oświadczenia dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział Kultury i Promocji Powiatu, ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub skanem na adres e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

Stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane w ciągu roku do bieżącego informowania Starosty Tomaszowskiego (organu nadzoru) o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 lipca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły obowiązków instytucji obowiązanych dostępne TUTAJ.

Pliki do pobrania:

 

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od 6 lipca 2020 roku nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie trwał do odwołania.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?


O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.  Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

O pożyczkę mogą się ubiegać te organizacje, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie  przekroczył 100 000 zł.

Wysokość pożyczki

Zgodnie z potrzebami, wnioskodawcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie maksymalnie 5 tys. zł,  przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. 

Jak złożyć wniosek?

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim wnioski o pożyczkę mogą składać organizacje, które mają siedzibę na terenie powiatu tomaszowskiego.

Wniosek może być złożony:

Złożenie wniosku wraz z umową i załącznikami poprzez platformę praca.gov.pl wymaga opatrzenia dokumentów elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Osoby uprawnione, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go w prosty sposób założyć na stronie www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany, z wykorzystaniem, np. konta w systemie bankowym.
 • w wersji papierowej – komplet dokumentów złożony w skrzynce podawczej znajdującej się przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki lub przekazany za pośrednictwem poczty na powyższy adres.
 
Komplet składanych dokumentów zawiera:
 • wniosek,
 • umowę (podpisaną),
 • załącznik nr 1 do wniosku - Formularz informacji  przedstawianych  przy  ubieganiu  się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 • klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (podpisaną).

 
Wzory dokumentów dostępne są pod linkiem: 
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

UWAGA!!!
Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA UZYSKANIE POŻYCZKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Telefony do kontaktu:  44 724-68-64 w. 33, 40.


 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Szczegóły programu dostępne pod linkiem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/


 

Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań

W ślad za zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, dotyczącą objęcia organizacji pozarządowych tarczą antykryzysową, Narowdowy Instytut Wolności przedstawił 19 rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tej tarczy.

Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii.

Szczegóły dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Wolności


 

ORGANIZACJA DOSTAŁA DOTACJĘ. O CZYM MUSI PAMIĘTAĆ?

Dotacja może pochodzić ze środków publicznych (np. od administracji rządowej i samorządowej - urzędów miast, urzędów marszałkowskich, róznych instytucji), z funduszy europejskich lub od fundacji krajowej / zagranicznej. Na co tzreba uważać, by nie mieć kłopotów przy rozliczaniu otrzymanych pieniędzy? Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl przygotował pomocną infografikę.

Więcej przydatnych informacji dla organizacji pozarządowych na stronie https://poradnik.ngo.pl


 

OD 1 MARCA 2019 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ DO OTRATYCH KONKURSÓW OFERT I TZW. MAŁYCH GRANTÓW

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720828
Gości online: 23