close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

FUNDUSZE UE I KRAJOWE

Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej

                                                                                        

06.06.2019 r.

Powiat Tomaszowski informuje, iż na terenie rewitalizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” kontynuowane są prace w obrębie budynków. Na budynku E zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. Kontynuowane są prace w zakresie zagospodarowania terenu. Wykonane zostało boisko wielofunkcyjne wraz z boiskiem do tenisa i trybuną.

  

  

    

Ponadto w dniu 28.05.2019 roku Pracownia 3E Sp. z o. o. przeprowadziła szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu fundraisingu i źródeł pozyskiwania środków na działania.  

    

Projekt nr WND.RPLD.06.03.02-10-0012/17 jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 

12.03.2019 r.

Powiat Tomaszowski informuje, iż na terenie rewitalizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” kontynuowane są prace w obrębie budynków oraz terenu. Ponadto obiekt został podłączony do miejskiej infrastruktury ciepłowniczej.  

 

 

W ramach projektu realizowany jest jednocześnie proces animacyjny. W dniu 26.02.2019 roku Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich zorganizowała pierwszy dyżur dla organizacji pozarządowych, które chciałyby pozyskać lokal na terenie rewitalizowanym. W ramach spotkania przeprowadzony został warsztat dla NGO pn. „Jak skutecznie zbadać swój potencjał”.

Projekt nr WND.RPLD.06.03.02-10-0012/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

                                                           

 17.12.2018 r.

Powiat Tomaszowski informuje, iż na terenie rewitalizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” prowadzone są prace w obrębie budynków i terenu, poddanych rewitalizacji.  

W ramach projektu realizowane są działania animacyjne, sieciujące oraz szkoleniowe.

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w celu przekazania informacji na temat możliwości wynajmu pomieszczeń na obszarze zrewitalizowanym wraz ze szczegółowymi warunkami najmu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, które jest  wykonawcą usługi animacyjnej polegającej na zidentyfikowaniu, organizacji sieci współpracy oraz wsparciu działań w ramach projektu.

 

W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyło się Forum Współpracy mające na celu nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi stanowiącymi trzon współpracy i działań na rzecz obszaru rewitalizowanego, zaś 11 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie dla NGO dotyczące zasad pisania projektów i wypełniania formularzy konkursowych.  Spotkania zostały zorganizowane przez Pracownię 3E Sp. z o. o.

       

       

        

                                                      

Projekt nr WND.RPLD.06.03.02-10-0012/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

                                                             

 

                                                           

19.09.2018 r.

Powiat Tomaszowski informuje, iż na terenie rewitalizowanym w ramach projektu Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” zakończone zostały roboty rozbiórkowe. Obecnie trwają prace budowlane na budynkach poddanych rewitalizacji.

Realizowany jest również proces animacyjny, mający na celu przygotowanie aktywnego środowiska społecznego, które będzie działało na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Animator będzie organizował spotkania dla lokalnej społeczności, świadczył usługi z zakresu doradztwa czy  pomagał w przygotowywaniu dokumentów konkursowych dla przyszłych użytkowników terenu zrewitalizowanego. 

  

Projekt nr WND.RPLD.06.03.02-10-0012/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego


 15.06.2018 r.

Powiat Tomaszowski informuje, iż na terenie obszaru rewitalizowanego trwają prace rozbiórkowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Ponadto trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla działań inwestycyjnych na budynkach w ramach projektu „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”

  

                  

Projekt nr WND.RPLD.06.03.02-10-0012/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu  10 października  2017 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi  umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”.

Celem ogólnym projektu zgodnie z założeniami Osi Priorytetowej VI rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych i niwelowanie skutków wykluczenia społecznego na obszarze zdegradowanym miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prowadzące do ożywienia społeczno-gospodarczego regionu oraz podniesienia jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego. Założenia te zrealizowane będą poprzez cel główny projektu tj. przywrócenie funkcji społecznych i nadanie funkcji gospodarczych obszarowi rewitalizowanemu przy ulicy Farbiarskiej 20-24 w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie kompleksowej przestrzeni na potrzeby Centrum Animacji Społecznej .

Aby osiągnąć powyższe cele przewidziano realizację kompleksowego, skoncentrowanego projektu złożonego z działań stanowiących interwencję w sferach: społecznej, gospodarczej,  materialno-przestrzennej i środowiskowej, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz osiągnięcia długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych na rewitalizowanym terenie ( zgodnie z  założeniami działania VI.6 rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego) .

W sferze materialnej nastąpi modernizacja 4 budynków, przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej. Zmodernizowany zostanie teren wokół budynków: na potrzeby rekreacyjne powstanie kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, work-out, skatepark, plac zabaw dla dzieci z siłownią dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością ruchową, przebudowane zostaną drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki. Wykonane zostaną nowe nasadzenia.

W sferze społecznej zaplanowano kompleksową ofertę świadczenia usług publicznych i społecznych , ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów   wskazanych na obszarze rewitalizowanym. Utworzenie przestrzeni nazwanej Centrum Animacji Społecznej oddaje charakter zaplanowanych w ramach rewitalizacji działań. Zlokalizowanie w budynku C Centrum Doradztwa i zintegrowanie działań skierowanych do osób bezrobotnych ( Powiatowy Urząd Pracy- doradztwo zawodowe  oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ) wpłynie na aktywizację zawodową i ekonomiczną mieszkańców miasta , w tym obszaru zdegradowanego nr 1. Zaplanowanie w budynku B przestrzeni do działania organizacji pozarządowych będzie miało wpływ na umożliwienie im  realizacji zadań statutowych skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom, przemocy w rodzinie, wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, działania na rzecz kobiet, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Organizacje zarówno obecnie funkcjonujące na terenie rewitalizowanym oraz przyszłe uzyskają dostęp ( w drodze konkursu na program najlepiej odpowiadający na potrzeby zdiagnozowane w obszarze rewitalizowanym nr 1-Centrum Miasta ) do wynajmu przestrzeni biurowych i magazynowych, bezpłatnej możliwości korzystania z sali konferencyjnej oraz salki do co-workingu, w których to przestrzeniach będą mogły realizować konferencje, szkolenia, działania sieciujące i realizować wspólne projekty, ze szczególnym uwzględnieniem osób z obszaru rewitalizowanego.   W budynku E realizowana będzie funkcja sportowa ( np. zajęcia wspinaczkowe, kulturystyczne, gry zespołowe) , edukacyjna np. języki obce, zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne  i kulturalna np.  koncerty,  spektakle, szkolenia, akademie i  wystawy realizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz użytkowników Centrum Animacji Społecznej).

W sferze gospodarczej zaplanowano utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez przystosowanie lokali do działalności – w budynkach B  i C. Poprawa stanu technicznego budynków,  wizerunku terenu zrewitalizowanego, lokale dedykowane przedsiębiorcom  wpłyną wprost pozytywnie na ożywienie gospodarcze. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na tą sferę będzie doradztwo prowadzone dla osób bezrobotnych w zakresie otwierania własnej działalności gospodarczej.

W sferze środowiskowej  wykonana zostanie termomodernizacja budynków B,C,D,E ( m. in.: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu/stropodachu/dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie ). Na budynku E zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Instalacja będzie działać wyłącznie na potrzeby własne, montaż paneli  nie wiąże się z możliwością sprzedaży energii. Wszystkie te działania oraz przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej  przyczynią się zwiększenia efektywności energetycznej , zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynków. Będzie to prowadziło do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Pozytywny wpływ na środowisko będą miały także działania prowadzące do zrewitalizowania terenów zielonych  i uzupełnienia nasadzeń roślin.

W dniu 26 marca 2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a firmą GETMAR Miazek Grzegorz Usługi Remontowo-Budowlane.Tomaszowska firma wykona zadanie za 21 279 000,00 PLN.


Termin zakończenia finansowego projektu: 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 22 669 145,15 PLN

Dofinansowanie EFRR: 15 844 811,39 PLN

Projekt nr WND.RPLD.06.03.02-10-0012/17 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego  
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720861
Gości online: 24