close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

WYDZIAŁY STAROSTWA

Wydział KomunikacjiPowiatowy Rzecznik KonsumentówWydział Finansowo–Księgowy i BudżetuWydział Geodezji i Gospodarki NieruchomościamiReferat Zarządzania KryzysowegoReferat Zdrowia i Spraw ObywatelskichWydział Architektury i BudownictwaWydział Organizacji i KadrWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków PomocowychReferat Administrowania Danymi Osobowymi i InformatykiReferat Transportu i Rozwoju PowiatuReferat KontroliWydział Kultury i Promocji PowiatuWydział Oświaty i SportuWydział Spraw Osobowych i Zasobów ArchiwalnychReferat Zamówień PublicznychSamodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowymBHPWydział Obsługi Referat Prawny Inspektor Ochrony Danych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


  Biuro Rady Powiatu (BRP)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 102, 103 - obsługa Rady
e-mail: rada@powiat-tomaszowski.pl

Kierownik: Teresa Krześlak

 GÓRA STRONY

 

 

 

 Biuro Rady Powiatu realizuje zadania z zakresu:

1) zapewnienia kompleksowej obsługi biurowej rady i jej komisji;

2) przygotowania materiałów na posiedzenia rady i jej komisji;

3) protokołowania obrad rady i posiedzeń komisji;

4) prowadzenia rejestrów i zbiorów:

a) uchwał rady,

b) wniosków i opinii komisji,

c) interpelacji i zapytań radnych;

5) przekazywania do realizacji uchwał rady komórkom organizacyjnym Starostwa oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym;

6) przekazywania zarządowi wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;

7) przekazywania organom nadzoru uchwał rady;

8) przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji;

9) zapewnienia niezbędnej pomocy techniczno-organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów;

10) skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady;

11) oświadczeń majątkowych radnych;

12) sporządzania wypłat diet i innych świadczeń dla radnych powiatu.”;

  GÓRA STRONY

 


Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 305, 306, 307, 308, 309, 310
e-mail: księgowosc@powiat-tomaszowski.pl , budzet@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Agnieszka Szulc

Z-ca Naczelnika: Agnieszka Piechna

Z-ca Naczelnika: Małgorzata Synowiec

GÓRA STRONY

 

 

 

 

 

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) przeprowadzanie inwentaryzacji w starostwie metodą uzgadniania sald i weryfikacji oraz rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury;

2) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych;

3) współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi bankowej starostwa;

4) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wystawianych faktur VAT i ich rozliczanie;

5) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wpłat wadium zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych z wykonawcami oraz rozliczenia w tym zakresie;

6) sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników starostwa;

7) rozliczanie całości spraw finansowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla pracowników starostwa;

8) rozliczanie z urzędem skarbowym należności podatkowych i całości spraw związanych z obsługą podatku dochodowego od osób fizycznych;

9) prowadzenie całości spraw związanych z wypłatami i refundacją środków z tytułu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i pracowników interwencyjnych (absolwentów);

10) prowadzenie miesięcznych kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu na żądanie osoby zainteresowanej;

11) opracowanie projektu uchwały budżetowej powiatu oraz jej zmian;

12) opracowanie planu finansowego starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

13) opracowanie wieloletniej prognozy finansowej i wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych powiatu;

14) sporządzanie planu wydatków na finansowanie zadań powiatu w ramach dotacji;

15) nadzór oraz udzielanie instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu;

16) przygotowywanie propozycji zmian oraz przemieszczeń w budżecie powiatu;

17) nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu;

18) sporządzanie informacji o dochodach i wydatkach budżetu powiatu oraz deficycie lub nadwyżce;

19) dokonywanie podziału środków finansowych oraz sporządzania dyspozycji celem przekazania środków finansowych na rachunki bieżące jednostek;

20) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

21) prowadzenie spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;

22) sporządzanie dla potrzeb zarządu raportu o realizacji budżetu powiatu według odrębnie określonych zasad;

23) sporządzanie opisowych informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

24) sporządzanie analiz z zakresu sprawozdawczości budżetowej podległych jednostek organizacyjnych powiatu;

25) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu powiatu i starostwa powiatowego;

26) zapewnienie terminowej windykacji należności;

27) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

GÓRA STRONY

 


Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Kontakt: 044-724-21-27 w. 223, 277
e-mail: pczk@powiat-tomaszowski.pl

Kierownik: Tomasz Wojtaszek

GÓRA STRONY

 

 

 

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) analizowania działań służb, inspekcji i straży;

2) wnioskowania do starosty w sprawach dotyczących ich funkcjonowania;

3) koordynacji działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami a starostą;

4) wnioskowania do starosty w sprawach związanych z ochroną ludności i poprawą bezpieczeństwa w powiecie;

5) zapewnienia całodobowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

6) koordynowania akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałania w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

7) przyjmowania zawiadomień o nałożeniu świadczeń osobistych i rzeczowych;

8) powoływania do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;

9) koordynowania programowych działań służb, inspekcji i straży, przy organizowaniu imprez masowych;

10) prowadzenia analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

11) budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

12) organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

13) prowadzenia spraw związanych z ochroną ludności i obronnością;

14) współdziałania z gminami, komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi jednostkami w zakresie poprawy bezpieczeństwa;

15) obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku;

16) koordynacji działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie;

17) zapewniania obsługi administracyjnej oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

18) przygotowywania zadań dla starostwa i gmin powiatu z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie;

19) współdziałania z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;

20) prowadzenia dokumentacji, organizowania i przeprowadzania akcji kurierskiej na terenie powiatu;

21) ewidencji i przechowywania dokumentów stanowiących informacje niejawne;

22) opracowania i aktualizacji dokumentacji na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

23) realizacji zadań stałego dyżuru;

24) koordynowania działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

25) opracowania dokumentacji i realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

26) zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania na potencjalne zagrożenia;

27) wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;

28) przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

29) pełnienia całodobowego dyżuru telefonicznego przez pracowników wydziału w celu zapewnienia przepływu informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego;

30) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

31) dokumentowania działań podejmowanych przez centrum zarządzania kryzysowego;

32) współdziałania z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

33) realizacji zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu;

34) realizacji czynności związanych z planem ewakuacji i przeprowadzaniem ewakuacji z budynku Starostwa;

  35) organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

 

W ramach referatu tworzy się stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, podległego bezpośrednio staroście, do którego zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 nr 1167 z późn. zm.).

GÓRA STRONY

 


 Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)

Kontakt: 044-724-21-27 w. 118;
e-mail: zdrowie@powiat-tomaszowski.pl;

Kierownik: Michał Jodłowski

GÓRA STRONY

 

Jak załatwić sprawę w Referacie

 

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) współdziałania z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) współpracy z izbami: Lekarską i Pielęgniarską;

3) przygotowywania programów prozdrowotnych przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i organizacjami pozarządowymi;

4) promocji zdrowia, profilaktyki i oświaty zdrowotnej;

5) przekazywania informacji społeczeństwu na temat dostępności usług medycznych;

6) ochrony zdrowia przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi;

7) prowadzenia analiz i aktualizacji wojewódzkiego „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”;

8) przygotowania decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;

9) prowadzenia spraw związanych z powołaniem osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza;

10) przygotowania zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa;

11) organizowanie przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych;

12) opracowywania planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu;

13) wnioskowania do organu rentowego o przedłużenie renty szkoleniowej;

14) udzielania pomocy repatriantom;

15) realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej;

16) prowadzenia postępowania z rzeczami znalezionymi;

17) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem inwalidów wojennych;

18) spraw związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń państwowych;

19) przygotowywania projektów umów i porozumień w sprawach ponoszenia przez powiat opłat za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez Sąd;

20) prowadzenia spraw związanych z odpłatnością za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej przez Sąd;

21) współpracy z Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

GÓRA STRONY

 


Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 220, 405
e-mail: europa@powiat-tomaszowski.pl; transport@powiat-tomaszowski.pl;

Kierownik: Klaudiusz Wilmański

GÓRA STRONY

 

 

 

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) udzielania, odmowy, zmiany, przenoszenia lub cofania licencji oraz zezwoleń na krajowy transport drogowy;

2) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika w zakresie przewozów osób i rzeczy;

3) wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;

4) kontroli przedsiębiorców prowadzących transport drogowy lub przewozów drogowych na potrzeby własne;

5) prowadzenia spraw dotyczących usuwania pojazdów z dróg;

6) opracowywania projektów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

7) opiniowania przebiegu linii komunikacyjnych transportu zbiorowego;

8) organizowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

9) analizy i uzgadniania rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponadgminnych;

10) wyznaczania jednostki do holowania, przemieszczania i usuwania pojazdów na koszt właściciela oraz wyznaczania w tym celu parkingów strzeżonych;

11) wykonywania działań w przypadku przejmowania usuniętych z drogi pojazdów nieodebranych z parkingu strzeżonego przez uprawnione osoby w celu wykonywania orzeczeń sądowych o ich przepadku;

12) wydawania zezwoleń na korzystanie z przystanków;

13) przekazywania Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki środków finansowych w formie dotacji celowej za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania;

14) opracowania  programu rozwoju powiatu tomaszowskiego lub innych dokumentów strategicznych i programowych;

15) przygotowywania sprawozdań z zakresu realizacji programu rozwoju powiatu tomaszowskiego;

16) współpracy z innymi urzędami, jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami w zakresie czystości wód powiatu tomaszowskiego;

17) pozyskiwania danych źródłowych dotyczących czystości wód na terenie powiatu tomaszowskiego;

18) prowadzenia Lokalnego Punktu Informacji Gospodarczej;

19) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Tomaszowskiego oraz przedsiębiorcami w zakresie informacji gospodarczej i promocji terenów inwestycyjnych;

20) prowadzenia i aktualizacji we współpracy z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki strony www.aktywnigospodarczo.pl  

 

GÓRA STRONY

 


Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP)

Kontakt: 044-724-21-27 w. Inwestycje - 221, 222
e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl;

Naczelnik: Jarosław Wojtkiewicz

GÓRA STRONY

 

 

 

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) kompleksowego przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji powiatowych, w zakresie nieprzekazanym innym komórkom lub jednostkom organizacyjnym powiatu;

2) przygotowania do realizacji powiatowych zadań inwestycyjnych i remontów;

3) przeprowadzania komisyjnych kontroli stanu technicznego powiatowych obiektów i ustalania potrzeb remontowych;

4) opracowania projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez wydział;

5) przygotowania wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania;

6) przygotowania dokumentacji formalno - prawnych dla zadań realizowanych przez wydział;

7) przygotowania projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych (inwentaryzacje, projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) oraz na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych i dostaw dla zadań realizowanych przez wydział;

8) udziału w przetargach lub innych postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy;

9) przygotowania projektów umów w zakresie zadań wydziału;

10) nadzoru nad inwestycjami i remontami;

11) sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych;

12) prowadzenia i nadzorowania przygotowania i uczestnictwa w odbiorach końcowych gwarancyjnych inwestycji i przekazywania obiektów inwestycyjnych do eksploatacji;

13) rozliczania finansowego inwestycji;

14) inicjowania powiatowych projektów oraz opracowywanie i rozliczanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu;

15) informowania innych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu o możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych w celu realizacji zadań powiatu;

16) informowania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych dla samorządów, przedsiębiorców, rolników, osób bezrobotnych i studentów;

17) organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej;

18) przygotowania wniosków aplikacyjnych o pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz ich rozliczania zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzających danym programem;

19) współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowania sprawozdań z prowadzonych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach programów;

20) uzyskiwania informacji oraz analizy danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej;

21) stałego monitorowania możliwości pozyskania i wykorzystania środków z funduszy unijnych i krajowych;

22) opracowywania okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zadań inwestycyjnych;

23) przygotowania propozycji ewentualnych zmian w planie finansowym wydatków;

24) kompletowania dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych celem przekazania ich do właściwej komórki organizacyjnej.

GÓRA STRONY

 


Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 312, 313
e-mail: informatyk@powiat-tomaszowski.pl

Kierownik: Paweł Pustelnik

GÓRA STRONY

 

 

 

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia funkcjonowania systemu informatycznego, w tym:

1) opracowywania krótko i długofalowej informatyzacji starostwa;

2) planowania i zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań starostwa;

3) testowania i wdrażania systemów informatycznych;

4) koordynowania procesu tworzenia baz danych;

5) planowania rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb;

6) administrowania siecią informatyczną;

7) administrowania bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony – wykonywanie zadań administratora sytemu informatycznego;

8) nadzoru nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

9) prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania;

10) szkolenia pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych;

11) aktualizacji internetowej strony powiatu;

12) administrowania utworzoną powiatową stroną biuletynu informacji publicznej.

 

W ramach referatu tworzy się stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji, do którego zadań należy:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz przestrzegania zasad w niej określonych (Dz. U. 2016 poz.922),

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

d) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

GÓRA STRONY

 


Wydział Komunikacji (WK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 406;408; Rejestracja- 555 ; Prawa jazdy- 666;
e-mail: komunikacja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Cezary Krawczyk

Z-ca Naczelnika: Sylwester Pająk

GÓRA STRONY

 

 

 Jak załatwić sprawę w Wydziale

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK);

2) wydawania dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawa jazdy);

3) wymiany dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawa jazdy) lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

4) wydawania międzynarodowego prawa jazdy;

5) wydawania wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadku zniszczenia, utraty lub zmiany danych;

6) wymiany zagranicznego prawa jazdy określonego w przepisach prawa międzynarodowego;

7) wymiany prawa jazdy wydanego za granicą na krajowe prawo jazdy (wymiana powrotna);

8) wydawania, przedłużania ważności i rozszerzania zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

9) wydawania pozwoleń na kierowanie tramwajem;

10) wpisów do prawa jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji zawodowych;

11) wydawania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem;

12) wydawania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie lub badania psychologiczne kierującego pojazdem;

13) wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;

14) wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie;

15) ograniczania uprawnień do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową;

16) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy;

17) przyjmowania zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd;

18) wykonywania orzeczeń sądowych;

19) wydawania decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny kierującego pojazdem;

20) rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych jeśli są wymagane;

21) czasowej rejestracji pojazdów, wydawania pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;

22) wydawania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu;

23) wydawania decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu;

24) dokonywania wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu na podstawie i warunkach określonych przepisami prawa;

25) dokonywania zmian wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu;

26) przyjmowania od uprawnionych organów zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) i ich wydawaniu po ustaniu przyczyny zatrzymania;

27) przyjmowania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

28) wydawania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;

29) kierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;

30) kierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska;

31) wydawania wtórników dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne);

32) wydawania wtórników tablic rejestracyjnych lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej;

33) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdów;

34) udzielania informacji uprawnionym organom w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania zaświadczeń;

35) prowadzenie ewidencji skasowanych tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania;

36) prowadzenie ewidencji archiwalnej pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych;

37) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

38) sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

39) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

40) wydawania lub cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

41) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzenia ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia;

42) sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi prowadzonego przez przedsiębiorcę;

43) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

44) prowadzenia ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora;

45) prowadzenia ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców;

46) dokonywania skreśleń z ewidencji instruktorów;

47) dokonywania skreśleń z ewidencji wykładowców.

 

GÓRA STRONY

 


Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 128
e-mail: budownictwo@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Paweł Malej

GÓRA STRONY

 

Jak załatwić sprawę w Wydziale

 

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) wykonywania zadań administracji architektoniczno – budowlanej;

2) wykonywania zadań organu I instancji w zakresie administracji architektoniczno– budowlanej;

3) sprawdzania zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska;

4) sprawdzania zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

5) sprawdzania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

6) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

7) wydawania decyzji o zatwierdzaniu projektów budowlanych i pozwoleniu na budowę;

8) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

9) rozbiórek obiektów budowlanych;

10) wydawania decyzji o pozwoleniu na odbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu;

11) przyjmowania zgłoszeń zamiaru odbudowy obiektu budowlanego uszkodzonego w wyniku działania żywiołu;

12) wydawania dziennika budowy;

13) stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

14) przenoszenia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;

15) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

16) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

17) uzgadniania projektowych rozwiązań obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w wymaganym zakresie;

18) prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę;

19) uczestniczenia w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych organów nadzoru budowlanego oraz udostępnianie im wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

20) współdziałania z organami nadzoru budowlanego w zakresie uzgadniania planów kontroli i prowadzenia wspólnych działań kontrolnych oraz przekazywania i wymiany informacji o wynikach kontroli;

21) wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;

22) wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

23) prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

24) przyjmowania kopii uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

25) opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;

26) przygotowywania dokumentów dotyczących uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

27) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

28) współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zadań zespołu.

 

GÓRA STRONY

 


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 205, 206, 207
e-mail: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Lidia Kabat

Z-ca Naczelnika: Zbigniew Kamiński

GÓRA STRONY

 

Jak załatwić sprawę w Wydziale

 

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw dotyczących ochrony powietrza i gleby;

2) przygotowywania planu dochodów budżetu powiatu w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz sporządzania sprawozdań z dochodów i wydatków w tym zakresie;

3) realizacji przy pomocy  geologa powiatowego zatrudnionego w ramach wydziału  zadań z zakresu administracji geologicznej, wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w szczególności:

a) udzielanie, wygaszanie, cofanie, ograniczanie koncesji na wydobywanie kopalin,

b) przenoszenie koncesji na inny podmiot;

c) ustalanie i zmiana granic obszaru górniczego i terenu górniczego,

d) zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych,

e) przyjmowanie zgłoszeń projektów i dokumentacji dot. wykonania robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi,

f) gromadzenie informacji i próbek,

g) naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę,

h) ustalanie opłat eksploatacyjnych za eksploatację złoża z rażącym naruszeniem warunków koncesji,

i) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji koncesji,

j) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

k) sporządzanie sprawozdań;

4) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

5) ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zalesiania gruntów rolnych;

6) wspólnot gruntowych;

7) nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;

8) łowiectwa, w tym wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów, a także odstrzału redukcyjny zwierzyny;

9) nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

10) ustalania korzyści i wysokości składek na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej;

11) współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie problematyki ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa;

12) ochrony przyrody;

13) rybactwa śródlądowego, w tym wydawania kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego;

14) obowiązkowego ubezpieczenia rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

15) ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania dla określonych przedsięwzięć;

16) udzielania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji;

17) zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji;

18) wydawania decyzji dotyczących gospodarowania odpadami wydobywczymi;

19) prowadzenia spraw wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

20) ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

21) wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

22) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

a) opiniowanie projektów studium zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu powiatu jako organ administracji geologicznej,

b) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

c) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

d) uzgadnianie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

e) uzgadnianie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych i w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

f) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie opiniowania projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;

23) wydawania zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub  w decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej;

24) uzyskiwania informacji od jednostek organizacyjnych powiatu o opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska,

25) sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami,

26) wydawania decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa i ich wykreślanie z zasobu;

27)opiniowania wniosków w sprawie powołania/odwołania kierownika nadzoru wodnego;

28) prowadzenia spraw dotyczących podejmowania przez Radę Powiatu uchwał określających istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami;

29) wydawania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu wód i gruntów pokrytych wodami;

30) prowadzenia spraw dotyczących potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

31) opiniowania wniosków dotyczących projektów planu remediacji- w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne;

32) rozpatrywania wniosków o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w odniesieniu do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego;

33) wydawania zezwoleń na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów;

34) prowadzenia rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

 

GÓRA STRONY

 


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)

Kontakt: 44 724-21-27:118, Ewidencja gruntów - 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: 115; PODGiK 127, 129, 120, 119, 124, 125;
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Adelajda Karp

Z-ca Naczelnika: Małgorzata Gurzęda

GÓRA STRONY

 

 

Jak załatwić sprawę w Wydziale

 

W skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą:

1) Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków;

2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

3) Zespół ds. gospodarki nieruchomościami.

 

Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ;

2) utrzymywania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 poz. 1629 z późn. zm.);

3) utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;

4) archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych;

5) udostępniania danych ewidencyjnych;

6) ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;

7) okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych;

8) sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;

9) modernizacji ewidencji;

10) sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

11) wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego, do spraw sądowych o uwłaszczenie lub zasiedzenie, o posiadaniu prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego;

12) prowadzenia postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

13) prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków;

14) zawiadomienia organów podatkowych, wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w przepisach  w sprawie ewidencji gruntów i budynków, starostów sąsiednich powiatów o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków;

15) prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym;

16) przeprowadzania i wykonywania scalenia i wymiany gruntów.

 

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenia dla obszaru powiatu:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.),

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.);

b) tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.),

c) tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.);

2) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładania osnów szczegółowych;

4) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

6) weryfikacji przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;

 

Zespół ds. gospodarki nieruchomościami realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

1) ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu (oddanych w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie pozyskanych do zasobu w wyniku zamiany, będących przedmiotem sprzedaży, przekazanych i nabytych w drodze darowizny, nierozdysponowanych) i sporządzania zestawień tych nieruchomości;

2) sporządzania sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu;

3) zapewnienia wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

4) zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu w tym nabywania na własność, oddawania w wieczyste użytkowanie, oddawania w trwały zarząd i zamiana nieruchomości;

6) wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz Powiatu;

7) sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie;

8) organizowania, ogłaszania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;

9) sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, a także dokonywania i przyjmowania darowizn nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

10) wykonywania czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnianie z zasobu Skarbu Państwa oraz Powiatu nieruchomości (ustalanie wysokości czynszu z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu);

11) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;

12) wnioskowania i opiniowania podziałów nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;

13) wywłaszczania nieruchomości, wszczynania postępowania uwłaszczeniowego, prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;

14) udzielania zezwoleń za zajęcie nieruchomości na cele szczególne zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;

15) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa, Powiatu i Gminy;

16) oddawania w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe;

17) żądania wydania przez Sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców;

18) wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości;

19) nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);

20) orzekania o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność;

21) orzekania o zwrocie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania;

22) sporządzania dla potrzeb starosty raportu dot. wykazu nieruchomości według odrębnie określonych zasad;

23) współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

24) wydawania wymaganych zgód na zawarcie przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa lub Powiatu umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu znajdujących się w zarządzie tych jednostek;

25) wydawania zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu na cele budowlane;

26) wskazywania, przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki ;

27) przekazywania wraz z dokumentacją nieruchomości Skarbu Państwa właściwemu do spraw Skarbu Państwa ministrowi, na jego wniosek;

28) regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;

29) realizacji przepisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych praw własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

 

GÓRA STRONY

 


Wydział Organizacji i Kadr (OK)

Kontakt: 044-724-21-27 w. 225,
e-mail: organizacyjny@powiat-tomaszowski.pl; zarzad@powiat-tomaszowski.pl;

Naczelnik: Dorota Borysławska

GÓRA STRONY

 

 

 

 

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia rejestru i zbioru zawartych porozumień oraz gromadzenia i udostępniania zbioru aktów prawa miejscowego;

2) rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków;

3) organizacji przyjmowania interesantów przez starostę i w ramach skarg i wniosków;

4) koordynacji udzielania informacji publicznej;

5) organizacyjnej obsługi wyborów samorządowych;

6) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania starostwa;

7) organizacyjnego przygotowania posiedzeń zarządu, sporządzania protokołów obrad oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania;

8) prowadzenia rejestru i zbioru uchwał zarządu oraz sporządzania  sprawozdania o jego pracy;

9) nadzoru w zakresie przygotowywania przez kierowników komórek organizacyjnych projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji;

10) prowadzenia rejestru i zbioru zarządzeń starosty;

11) koordynacji spraw związanych z rozpatrywaniem petycji i sporządzanie zbiorczych informacji o rozpatrzonych petycjach;

12) organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

13) podpisu elektronicznego;

14) prowadzenia rejestru wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz sporządzanie rocznych informacji o działaniach podejmowanych przez te podmioty;

15) przygotowywania raportu o stanie powiatu;

16) załatwiania spraw rentowych i emerytalnych pracowników starostwa;

17) sprawowania nadzoru nad terminowością wykonywania badań lekarskich przez pracowników starostwa;

18) opracowywania projektów zmian w Regulaminie Pracy starostwa, wynagradzania pracowników, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, okresowej oceny pracowników oraz przeprowadzania służby przygotowawczej;

19) spraw związanych ze składaniem oświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz dodatkowego zatrudnienia przez pracowników starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem dyrektorów szkół;

20) realizacji zadań w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez członków zarządu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;

21) realizacji zadań w zakresie spraw związanych ze zgłaszaniem do „Rejestru Korzyści”;

22) prowadzenia spraw związanych z oceną pracowników starostwa;

23) prowadzenia spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;

24) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych) oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;

25) zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników starostwa oraz zleceniobiorców;

26) oświadczeń majątkowych, o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych;

27) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;

28) prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu;

29) prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;

30) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

31) współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie wystawiania skierowań na badania profilaktyczne pracowników starostwa;

32) prowadzenia spraw socjalno-bytowych pracowników.

 

GÓRA STRONY

 


Referat Kontroli (RK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 311
e-mail: kontrola@powiat-tomaszowski.pl

Kierownik:

 

GÓRA STRONY 

 

Do zadań Referatu należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli obejmujących całokształt funkcjonowania starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz podmiotów, którym powiat udziela dotacji;

2) przeprowadzanie kontroli finansowej i gospodarowania mieniem w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych powiatu;

3) przeprowadzanie innych doraźnych kontroli zleconych przez starostę;

4) koordynowanie kontroli działalności gospodarczej realizowanej przez komórki organizacyjne starostwa z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016r. poz. 1829 z późn. zm.);

5) dokonywanie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa oraz planowanie kontroli działalności gospodarczej realizowanej przez komórki organizacyjne starostwa z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016r. poz. 1829 z późn. zm.);

6) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

7) nadzór i przekazywanie informacji z realizacji zaleceń pokontrolnych;

8) sporządzanie rocznych informacji z realizacji zadań kontrolnych;

9) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w starostwie;

10) gromadzenie danych na temat kontroli zewnętrznych, którym podlega starostwo oraz prowadzenie korespondencji z organami kontrolnymi;

11) koordynacja kontroli zarządczej w Powiecie Tomaszowskim w tym:

a)    koordynacja w zakresie sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez jednostki organizacyjne powiatu,

b)    koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim,

c)  prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyka oraz zbioru ryzyk zgłaszanych przez pracowników,

d)    gromadzenie i analiza sprawozdań z realizacji celów i zadań określonych jako najważniejszych w danym roku, sporządzonych przez wszystkich kierowników komórek organizacyjnych w starostwie,

e)  gromadzenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,

f)  sporządzanie raportu o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.


GÓRA STRONY


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)

Kontakt: 044-725-30-90

e-mail: rzecznik@powiat-tomaszowski.pl

Rzecznik: Agnieszka Drzewoska-Kovač

GÓRA STRONY 

 

 Jak załatwić sprawę u Rzecznika

 

 

Siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

ul. Farbiarska 20/24 Bud. C Pok. 10

 

Rzecznik realizuje zadania z zakresu:

1)      zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów;

2)      składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)      występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)      współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)      wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

GÓRA STRONY

 


Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 417, 418, 226
e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Agnieszka Biniek

GÓRA STRONY 

 

 

 

Jak załatwić sprawę w wydziale

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) organizacji powiatowych imprez patriotycznych i patriotyczno-religijnych;

2) organizacji lub współorganizacji wydarzeń promocyjno – kulturalnych;

3) obsługi biurowo-technicznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim;

4) opracowywania materiałów promocyjnych o powiecie, ich publikacji i upowszechniania, w tym organizacji stoisk promocyjnych;

5) inicjowania, projektowania oraz zabezpieczania materiałów promocyjnych;

6) opracowywania i aktualizacji powiatowej oferty turystycznej;

7) współpracy z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych dla kampanii promocyjnych;

8) organizacji samorządowych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym;

9) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim i gminnym w zakresie spraw dotyczących wspólnej promocji regionu;

10) gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zainteresowanym informacji z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie powiatu;

11) promowania potencjału gospodarczego i turystycznego w tym agroturystyki gmin powiatu w kraju i za granicą;

12) koordynowania działań związanych ze współpracą zagraniczną;

13) koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;

14) tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków z innymi powiatami;

15) przygotowywania organizacyjnego spotkań i wizyt;

16) przygotowywania i przekazywania mediom informacji o pracy organów i jednostek organizacyjnych powiatu;

17) prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem herbu i flagi powiatu;

18) redagowania, przygotowywania, rozsyłania i archiwizowania Powiatowego Serwisu Informacyjnego;

19) prowadzenia strony internetowej powiatu w zakresie turystyki i promocji;

20) przyznawania patronatu Starosty Tomaszowskiego w zakresie realizowanych zadań;

21) opracowywania powiatowego kalendarza uroczystości patriotyczno – religijnych;

22) sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji kultury;

23) analizy planów finansowych instytucji kultury;

24) amatorskiego ruchu artystycznego;

25) współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;

26) prowadzenia powiatowych instytucji kultury i wymiany kulturalnej;

27) zapewnienia rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych;

28) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

29) wspierania finansowego podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami na terenie powiatu tomaszowskiego;

30) wspierania rozwoju działalności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez dotacje oraz finansową i organizacyjną pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i festynów;

31) wspierania działalności kulturalnej seniorów poprzez dotacje oraz finansową i organizacyjną pomoc przy organizacji imprez i festynów.

32) spraw wynikających z nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami;

33) spraw związanych z tworzeniem, działaniem  i prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

34) sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i związków sportowych oraz prowadzenia ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej".

 

 GÓRA STRONY


Wydział Oświaty i Sportu (OIS)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 242
e-mail: edukacja@powiat-tomaszowski.pl
Naczelnik: Beata Stańczyk
 

 GÓRA STRONY

 

 Jak załatwić sprawę w Wydziale

 Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) zakładania i prowadzenia publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych, placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i ponadpodstawowych specjalnych;

3) diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowania bądź opiniowania zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, w tym konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Rynku Pracy i pracodawcami;

4) sprawowania nadzoru nad działalnością dydaktyczną, administacyjno-gospodoarczą, warunkami i bezpieczeństwem pracy szkół oraz innych jednostek systemu oświaty w zakresie właściwości ustawowej;

5) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej;

6) określania szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz comiesięczne wyliczanie kwot dotacji;

7) prowadzenia spraw związanych z wyłanianiem kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz spraw związanych z ich stosunkiem pracy;

8) przekazywania danych niezbędnych do naliczania subwencji oświatowej oraz weryfikowania jej wysokości;

9) współpracy ze związkami zawodowymi w zakresie właściwości wydziału;

10) zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek, w tym analizy arkuszy organizacyjnych, szkolnych planów nauczania i innych dokumentów;

11) przygotowywania projektu oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;

12) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

13) przygotowywania projektów regulaminów w sprawach dotyczących pracowników pedagogicznych szkół i placówek publicznych;

14) opracowywania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz koordynacji działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracyjnych szkół i placówek;

15) opracowania zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

16) kierowania dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

17) prowadzenia spraw związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej;

18) współpracy z instytucjami nadzoru pedagogicznego;

19) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem orderów, odznaczeń oraz nagród Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i organu prowadzącego;

20) przygotowywania corocznych raportów o stanie realizacji zadań oświatowych;

21) koordynacji spraw związanych z naborem elektronicznym młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;

22) koordynacji działań w zakresie wdrażania informatycznego systemu zarządzania oświatą;

23) prowadzenia spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion i sztandarów szkołom i placówkom;

24) tworzenia warunków organizacyjnych szkołom i placówkom do realizacji ich statutowych zadań;

25) ustalania planu sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;

26) likwidacji i przekształcenia szkół i placówek, a także łączenia szkół w zespoły;

27) sprawowania nadzoru nad działalnością finansową szkół i placówek;

28) tworzenia warunków do organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a także kształcenia ustawicznego;

29) analizy planów finansowych szkół i placówek;

30) ubiegania  się o dotacje celowe w zakresie oświaty;

31) sporządzania różnorodnych analiz, zestawień i sprawozdań dotyczących funkcjonowania szkół i placówek;

32) współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami i organizacjami młodzieżowymi przy organizacji przedsięwzięć oświatowych;

33) przyznawania patronatu Starosty Tomaszowskiego w zakresie realizowanych zadań;

34) współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;

35) tworzenia warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

36) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i sprawowania nadzoru nad ich działalnością;

37) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju;

38) współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu na terenie powiatu;

39) współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami i organizacjami młodzieżowymi przy organizacji przedsięwzięć sportowych, w tym w zakresie rekreacji i turystyki;

40) wspierania rozwoju sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych poprzez dotacje oraz finansową i organizacyjną pomoc przy organizacji imprez sportowych i festynów.

 

GÓRA STRONY


Referat Zamówień Publicznych (ZP)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 215, 246
e-mail:zamowienia@powiat-tomaszowski.pl

Kierownik: Monika Cajdler

GÓRA STRONY 

 

 

 

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

2) prowadzenia postępowań określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów;

3) prowadzenia obsługi administracyjno - biurowej komisji ds. zamówień publicznych;

4) sprawdzania pod względem formalnym prawidłowości przedkładanych przez poszczególne komórki formularzy „postępowań o zamówienie publiczne”;

5) zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej bieżących informacji dotyczących zamówień publicznych, komunikatów, ogłoszeń itp.;

6) prowadzenia rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

7) prowadzenia rejestru postępowań nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ;

8) prowadzenia rejestru umów zawartych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

9) prowadzenia rejestru umów do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

10) przechowywania dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

11) wykonywania sprawozdawczości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 GÓRA STRONY

 


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 409, 410, 416

e-mail: orzekanie@powiat-tomaszowski.pl

Przewodniczący Zespołu: Kazimierz Baran

  GÓRA STRONY

 

 

 

 

Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności w zakresie:

1)  wydawania orzeczeń o niepełnosprawności  osób, które nie ukończyły 16 roku życia;

2) wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  osób, które ukończyły 16 rok życia;

3) wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności  do pracy;

4) wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej;

5) współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz sporządzania sprawozdań dla potrzeb tego Zespołu;

6) wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

7) wprowadzania danych i administrowania danymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Osób  Orzekanych o Niepełnosprawności";

8) obsługi składów orzekających o niepełnosprawności;

9) współdziałania z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań.

 

  GÓRA STRONY

 


Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD)

Michał Gawęda

Kontakt: 044 724-21-27 wew. 128

e-mail:mgaweda@powiat-tomaszowski.pl

  GÓRA STRONY

 

 

 

 

Stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym realizuje zadania z zakresu:

1) wykonywania zadań wynikających z organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych;

2) sprawdzania, weryfikowania, opiniowania, analizowania i konsultowania projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Rozpatrywania poprawności projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadniania projektów w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian organizacji ruchu;

3) kontrolowania oraz analizowania stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg. Udział w odbiorach oznakowania dróg w celu prawidłowej organizacji ruchu w terenie;

4) opracowywania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;

5) rozpatrywania wniosków dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;

6) przygotowywania do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu;

7) przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje, skargi i wnioski w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

8) udziału w komisjach, zespołach zajmujących się problematyką drogową w mieście oraz komisjach odbiorów obiektów drogowych w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu;

9) opracowywania wytycznych do projektowania w zakresie organizacji ruchu, nadzorowanie projektowania organizacji ruchu;

10) prowadzenia innych spraw związanych z drogami powiatowymi nie zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych powiatu;

11) wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

  GÓRA STRONY


Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

 

e-mail:

  GÓRA STRONY

 

 

 

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje zadania z zakresu:

1) przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) bieżącego informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) sporządzania i przedstawiania pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4) udziału w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) udziału w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;

6) udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;

7) zgłaszania wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) przedstawiania pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

9) udziału w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) opiniowania szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

11) udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

12) prowadzenia rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

13) doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

14) udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

15) doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy;

16) współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

17) współpracy z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;

18) współpracy z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach;

19) współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

20) współdziałania ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;

21) uczestniczenia w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

22) inicjowania i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

23) przeprowadzania szkoleń (instruktażu ogólnego) z zakresu bhp.


  GÓRA STRONY

 


Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Justyna Płuciennik

Kontakt: 044 724-21-27 wew. 223

e-mail: iod@powiat-tomaszowski.pl

  GÓRA STRONY

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania z zakresu:

1) informowania Starosty, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i doradzanie im w tym zakresie;

2) monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych i procedur wewnętrznych Starostwa związanych z ochroną danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników Starostwa uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;

4) pełnienia funkcji punktu kontaktowego oraz współpraca z organem nadzorczym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

  GÓRA STRO


Wydział Obsługi (OB)

Kontakt: 044-724-21-27 w. 433
e-mail: techniczny@powiat-tomaszowski.pl; sekretariat@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Ewa Goska

GÓRA STRONY

 

 

 

 

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) administrowania nieruchomościami starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia;

2) ubezpieczenia mienia powiatu;

3) zabezpieczenia w starostwie porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

4) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;

5) nadzoru nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia starostwa;

6) prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w starostwie;

7) prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;

8) gospodarowania drukami i formularzami ścisłego zarachowania;

9) gospodarowania taborem samochodowym;

10) zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej oraz obsługa centrali telefonicznej;

11) dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw, prowadzenia księgozbioru, znakowania go i wydawania do użytku;

12) utrzymania czystości wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych;

13) obsługi urządzeń kopiujących;

14) ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru;

15) logistycznej obsługi uroczystości okolicznościowych, spotkań i narad;

16) zabezpieczenia informacji wizualnej w starostwie;

17) gospodarowania, znakowania i prowadzenia ewidencji ilościowej środków trwałych i wyposażenia starostwa;

18) prowadzenia księgi pomocniczej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

19) dokonywania wyceny oraz ustalania różnic inwentaryzacyjnych rzeczowych składników majątku trwałego;

20) planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno - administracyjną starostwa;

21) zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia składników mienia ruchomego powiatu i prowadzenia ich rejestru;

22) prowadzenia spraw związanych z obsługą pracy starosty, wicestarosty oraz członków zarządu

powiatu;

23) prowadzenia sekretariatu, kancelarii starostwa i punktu informacji;

24) prowadzenia książki kontroli zewnętrznych;

25) prowadzeniem archiwum zakładowego;

26) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

27) współpracy z komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego;

28) współpracy z Archiwum Państwowym;

 

GÓRA STRONY

 


  Referat Prawny (RP)

Kontakt: 044-724-21-27 w. 302, 303
e-mail: zrp@powiat-tomaszowski.pl; prp@powiat-tomaszowski.pl;

Kierownik: Marta Tokarska-Zdulska

 

GÓRA STRONY

 

 

 

 

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) wydawania opinii prawnych dotyczących w szczególności:

a) aktów prawnych o charakterze ogólnym,

b) zawieranych umów,

c) spraw z zakresu prawa pracy,

d) zgłoszonych roszczeń majątkowych,

e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f) umarzania wierzytelności,

g) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

2) udzielania komórkom i jednostkom organizacyjnym powiatu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

3) uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów;

4) współdziałania w podejmowaniu czynności procesowych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w zakresie windykacji należności powiatu i Skarbu Państwa prowadzonej przez Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu;

5) występowania w charakterze pełnomocnika Powiatu Tomaszowskiego oraz Starosty Tomaszowskiego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

6) opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń Starosty;

7) obsługi prawnej posiedzeń  Zarządu Powiatu, komisji oraz sesji Rady Powiatu.

 

GÓRA STRONY


TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1738262
Gości online: 21