close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

POWIAT

Założenie klubu sportowego nieprowadzącego działalności gosodarczej

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, działają na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Uczniowski klub sportowy oraz klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Czynności z tego zakresu, jak również prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności organu nadzorującego, w tym ocena działalności władz statutowych pod względem zgodności ze statutem i przepisami prawa prowadzą:

- w zakresie uczniowskich klubów sportowych - Wydział Oświaty i Sportu, pokój 227, tel. 44 724-21-27 wew 242;

- w zakresie klubów sportowych nieprowadzących działalności gospdarczej - Wydział Kultury i Promoji Powiatu, pokój 226, tel. 44 724-21-27 wew. 417

Wysokość opłat:

  • wpis do ewidencji 10 zł,
  • zmiany danych wpisanych do ewidencji 10 zł,
  • zaświadczenie o wpisie w ewidencji 17 zł,
  • wykreślenie klubu z ewidencji 10 zł
 
Poniżej zamieszczone są wzory dokumentów koniecznych do założenia i zarejestrwoania klubu sportowego.
 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tomaszowski  z siedzibą w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@powiat-tomaszowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o wpisie do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia przepis prawa - ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
    a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
   b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720845
Gości online: 18